1. ÜLDSÄTTED

1.1. See privaatsuspoliitika (edaspidi – Poliitika) reguleerib VAIDOMA, OÜ, mis tegutseb aadressil F.Vaitkaus g. 170A, Prienai, ja mille registrikood on 170604677 (edaspidi – Andmete vastutav töötleja), isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja korda ning Andmete vastutava töötleja veebilehe vaidoma.com (edaspidi – Veebileht) toimimise tingimusi.

1.2. Andmesubjekt on selles Poliitikas selline füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötleb Andmete vastutav töötleja.

1.3. Andmete vastutav töötleja tagab, et võttes vastu ja viies ellu seda Poliitikat, oleksid rakendatud olulised isikuandmete töötlemisega seotud põhimõtted:

(a) Eesmärk on, et isikuandmeid töödeldakse Andmesubjekti suhtes seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);

(b) Eesmärk on, et isikuandmeid kogutakse kindlaks määratud, selgelt sõnastatud ning seaduslikel eesmärkidel ja ei töödelda edaspidi nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil (eesmärgi piiramise põhimõte); isikuandmete edasist töötlemist arhiveerimise eesmärgil avalikes huvides, teaduslike või ajalooliste uurimuste või statistilistel eesmärkidel ei loeta esialgse eesmärgiga (eesmärgi piirangu põhimõte) vastuolus olevaks;

(c) Eesmärk on, et isikuandmed on adekvaatsed, sobivad ja ainult sellised, mida vajatakse eesmärkide, mille jaoks neid töödeldakse, saavutamiseks (andmete koguse vahendamise põhimõte).

(d) Eesmärk on ja pingutatakse selle nimel, et isikuandmed oleksid täpsed ja, vajadusel, mõistliku aja jooksul muutumise faktis hetkest oleksid uuendatud; eesmärk on võtta tarvitusele kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et isikuandmeid, mis ei ole nende eesmärkide saavutamiseks täpsed, kustutatakse viivitamatult või parandatakse mõistliku aja jooksul (täpsuse põhimõte);

(e) Eesmärk on, et isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, et Andmesubjekti isikusamasust oleks võimalik kindlaks teha mitte kauem, kui see on vajalik neil eesmärkidel, millel Töötajate isikuandmeid töödeldakse. isikuandmeid võib pikema aja jooksul säilitada, kui isikuandmeid töödeldakse vaid arhiveerimise eesmärgil üldistes huvides, teaduslikel või ajaloolistel või statistilistel eesmärkidel, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on vajalikud Andmesubjekti õiguste ja vabaduste kaitseks (säilitamisaja piiramise põhimõte);

(f) Eesmärk on, et isikuandmeid, võttes arvesse Andmete vastutava töötleja töödeldavate isikuandmete üldist iseloomu, töödeldakse sel viisil, et rakendades vastavaid tehnilisi või organisatsioonilisi meetmeid, oleks tagatud isikuandmete turvalisus, kaasa arvatud isikuandmete kaitse ilma loata töötlemise eest või isikuandmete ebaseadusliku töötlemise eest ja juhusliku kaotamise, hävitamise või rikkumise eest (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

(g) Andmete vastutav töötleja vastutab selle eest, et järgitaks ülalnimetatud põhimõtteid ja peab suutma tõestada, et neid järgitakse (vastutuse põhimõte).

1.4. See Poliitika on koostatud juhindudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine ning millega tühistatakse direktiiv 95/46/EÜ (edaspidi tekstis – BDAR), Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusest (edaspidi tekstis – Seadus), muudest Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi õigusaktidest. Poliitikas kasutatavad mõisted omavad BDAR-is ja Seaduses sätestatud tähendusi.

 

2. ANDMED KASUTATAVATE KÜPSISTE KOHTA

2.1. Andmete vastutav töötleja kasutab Veebilehel küpsiseid (inglise k cookies) selleks, et saaks eristada ühtesid Veebilehe kasutajaid teistest. Küpsiste abil tagab Vastutav töötleja meeldivama kogemuse isikutele, kes külastavad Veebilehte ja parandab Veebilehte ennast.

2.2.  Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis on salvestatud isiklikus brauseris või seadmes (personaalarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti).

2.3. Veebilehel kasutatakse neid Google Analytics küpsiseid:

Tüüp Küpsise nimetus Otstarve Domeen Kehtivusaeg
Analüütilised küpsised __ga;

__gat*;

__gid.

Neid küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas külastajad kasutavad seda veebilehte. See hõlmab veebilehe külastajate kogust, kust on külastajad saabunud, ja lehti, mida nad on külastanud sellel veebilehel. Me kasutame seda informatsiooni, et saaksime parandada veebilehte. vaidoma.com Kuni 2 aastat
devicePixelRatio See küpsis salvestab teie seadme pikslite suurust. Kui Teiel on „Retina“ või “Hidpi” ekraan, veebileht võib pakkuda kõrge resolutsiooniga graafikat. vaidoma.com 1 nädal
catAccCookies Küpsiste kasutaja aktsepteerimine vaidoma.com 1 aasta

2.4. Veebilehel kasutatavad salasõnad võimaldavad tuvastada veebilehe kasutaja isikusamasuse. Veebilehe külastamine registreeritakse anonüümselt, tuvastades personaalarvuti, mobiiltelefoni või tahvelarvuti ja IP  aadressi, sellist kokku kogutud teavet ei edastata kolmandatele pooltele, välja arvaud õigusaktides sätestatud juhtudel.

2.5. Avades Veebilehe ja klõpsates nupul „Nõus“ või sirvimise jätkamisel, nõustub isik, et küpsised salvestatakse tema arvutis, mobiiltelefonis või tahvelarvutis.

2.6. Antud nõusoleku tühistamiseks võib isik kustutada või blokeerida küpsised, valides oma brauseris vastavad sätted, mis lubavad loobuda küpsistest täielikult või osaliselt. Peab teadma, et kasutades selliseid brauseriseadeid, mis blokeerivad küpsised (sh vajalikud küpsiseid), võib isikul tekkida probleeme veebisaidi kõigi või osade funktsioonide kasutamisel.

2.7. Küpsiste poolt kokku kogutud Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusele, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadusele, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine ning millega tühistatakse direktiiv 95/46/EÜ ning teistele isikuandmete kaitset sätestavatele õigusaktidele.

2.8. Vastavalt õigusaktide nõuetele hõlmab Veebisait turvameetmeid, mis takistavad isikuandmete loata avaldamist ja nende ebaseaduslikku kasutamist.

 

3. LÕPPSÄTTED

3.1. Selle Poliitikaga seotud õiguslike suhete puhul rakendatakse Leedu Vabariigi õigust.

3.2. Andmete vastutav töötleja ei vastuta kahjude, sealhulgas veebisaidi kasutamise katkestustest põhjustatud kahju eest, andmete kadumise või kahjustumise eest, mis tuleneb isiku või kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, mis mõjutab isikuandmeid, tahtlikku kahju või Veebilehe väärkasutamist. Vastutav töötleja ei vastuta ka mis tahes veebisaiti sisselogimise ja / või kasutamise häirete eest ja (või) nendest tingitud kahjude eest, mis tulenevad kolmandate isikute, kes ei ole seotud Andmete vastutava töötleja või isikuga, tegevusest või tegevusetusest, sealhulgas elektri-, internetiühenduse häired jne.

3.3. Andmete vastutaval töötlejal on õigus osaliselt või täielikult muuta seda Poliitikat.

3.4. Poliitika lisad või muudatused jõustuvad nende avaldamise Veebilehe kuupäevast.

3.5. Kui pärast Poliitika täitmist või muutmist jätkab isik veebisaidi ja / või Andmete vastutava töötleja pakutavate teenuste kasutamist, loetakse, et isik ei ole vastu sellistele täiendustele ja/ või muudatustele.